Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179

Prohlášení o ochraně osobních údajů

EZO.TV ručí za bezpečnost osobních údajů uživatelů. Vaše osobní údaje zpracováváme dle níže uvedeného.

1.) Shromažďování údajů

Můžeme žádat, případně uchovávat následující osobní údaje:

a.) informace o Vašem počítači za účelem vypracovávání statistik týkajících se návštěvnosti a používání stránek. Takovým údajem je například adresa Vašeho IP, jeho zeměpisná poloha, typ prohlížeče, druh operačního systému, způsob, jakým se dostáváte na stránky, délka návštěv a počet stažených stránek;

b.) informace týkající se transakcí realizovaných na stránkách, včetně nákupů;

c.) Vaše údaje zadané při registraci;

d.) soubory o činnosti uživatelů na stránkách EZO.TV, včetně soukromých činností. Tímto zajišťujeme bezpečnost našich odborníků a vysokou úroveň našich služeb návštěvníkům.

2.) Umístění anonymních identifikátorů návštěvnosti (cookie)

Stránka používá soubory cookie. Tato anonymní identifikace návštěvnosti (cookie, koláček) je řada znaků sloužících ke specifické identifikaci, respektive k uchovávání informací o profilu, které jsou poskytovateli služeb umísťovány na počítač uživatele. Tyto jsou uchovány ve Vašem počítači, a když se vrátíte na dané stránky, server pomocí cookie identifikuje Váš počítač.

Stránka může posílat soubory cookie na Váš počítač, kde jsou ukládány na pevný disk Vašeho počítače.Informace získané prostřednictvím cookie můžeme využívat k marketingovým účelům nebo k tomu, abychom zlepšili kvalitu používání stránek. Stránka pomocí cookie identifikuje Váš počítač, díky čemuž může speciálně upravit webovou stránku.

 U většiny prohlížečů je možné přijímání cookie zakázat. (Příklad: v prohlížeči Internet Explorer je možné zakázat přijímání cookie kliknutím na menu „Nástroje”, „Nastavení internetu” a „Zabezpečení”.) Avšak zakázání souborů cookie snižuje možnosti používání většiny webových stránek.

3.) Použití osobních údajů

Údaje uvedené na stránkách používáme dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a způsoby uvedenými na relevantních stránkách.

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

a.) administrace stránek;

b.) zvýšení kvality služeb poskytovaných uživatelům tvorbou webových stránek na míru;

c.) povolení k využívání služeb přístupných na stránkách;

d.) odesílání výpisů, daňových dokladů, výběr plateb (návštěvník) a odesílání plateb (odborník);

e.) odesílání obecných (ne pro účely marketingu) obchodních zpráv;

f.) odesílání Vámi vyžádaných připomínkových e-mailů;

g.) odesílání marketingových materiálů poštou o takových tématech, o kterých předpokládáme, že Vás budou zajímat, dále odesílání marketingových komunikačních materiálů e-mailem nebo podobnou cestou, pokud to výslovně povolíte. Zasílání marketingových materiálů můžete kdykoliv zrušit, pokud nám zašlete e-mail;

h.) předávání statistických údajů týkajících se našich uživatelů třetím osobám – tyto údaje však nejsou způsobilé k identifikaci jednotlivých uživatelů;

i.) efektivnější řešení otázek a stížností;

Vaše osobní údaje nikdy nevydáme třetí osobě bez Vašeho předcházejícího svolení.

4.) Jiné případy

Kromě případů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme informace o Vás vydat dále:

a.) v rozsahu stanoveným zákonem;

b.) v souvislosti s jakoukoli právní záležitostí nebo s předpokládanou právní záležitostí;

c.) v zájmu ochrany a uplatňování našich práv (včetně vydání informací třetí straně v zájmu předcházení podvodům s kreditními kartami).

Kromě výše uvedených případů nevydáváme údaje žádné třetí osobě.

5.) Zabezpečení osobních údajů

V rámci našich kompetencí učiníme veškerá očekávaná technická a organizační ochranná opatření, abychom zabránili ztrátě, změně nebo zneužití osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje ukládáme na vlastních, bezpečných serverech. Přenos dat při elektronických transakcích zabezpečujeme technologií SSL. Ztráta hesla a jiných uživatelských údajů je odpovědností uživatele. Vaše heslo nikdy nežádáme e-mailem.

6.) Dodatek

Občas můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat a doplňovat. Proto tuto stránku pravidelně kontrolujte, abyste se přesvědčili o tom, zda jsou případné změny pro Vás přijatelné.

7.) Vaše práva

Máte právo žádat o výmaz Vámi poskytnutých údajů zasláním e-mailu na adresu support@ezo.tv, s výslovnou žádostí o výmaz údajů.

8.) Webové stránky považované za třetí stranu

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Nepřebíráme odpovědnost za zásady a praxi používání údajů na webových stránkách považovaných za třetí stranu.

9.) Aktualizace údajů

Pokud dojde k jakýmkoli změnám v uvedených údajích, informujte nás, abychom Vaše údaje mohli aktualizovat.

10.) Kontakt

Pokud máte dotaz týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo použití Vašich osobních údajů, zašlete svůj dotaz na e-mailovou adresu support@ezo.tv.

1 Změnu prohlášení – především v souvislosti s použitím osobních údajů – nelze provádět se zpětnou platností.

 

Informační memorandum společnosti Telemedia Holding Kft. o zpracování osobních údajů

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] (dále jen „GDPR[2]“). Níže jsme pro Vás připravili informační memorandum, ve kterém shrnujeme Vaše práva na ochranu osobních údajů, která jako subjekt údajů dle GDPR máte. Tento dokument je pravidelně aktualizován, aby vždy odpovídal aktuálnímu výkladu GDPR.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. V naší společnosti jsou všichni zaměstnanci vázáni přísnými pravidly pro nakládání s osobními údaji, kdy mj. je stanoveno, který konkrétní zaměstnanec, a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Ačkoliv se jedná o složitou právní oblast, snažili jsme se, aby naše memorandum bylo srozumitelné, přesto, pokud by Vám něco bylo nejasné, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení pojmu či pasáže.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Telemedia Holding Kft. ,IČO: 01 09 962705

 se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17.,  zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Budapešti. Telefon: +420272018179 email: infocz@eso.tv

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenou.

Pro přehlednost v tabulkách níže specifikujeme jaké osobní údaje, od jakých subjektů zpracováváme.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme. Rovněž nedochází k automatizovanému zpracování vč. profilování.

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

Plánovaná lhůta pro výmaz

4. Marketing

Jméno a příjmení

Subjekty marketingu

marketing

Souhlas subjektu údajů

Uplynutí doby trvání souhlasu

E-mail

Telefonní spojení

Rodné číslo

Jako subjekt osobních údajů máte dle GDPR zejména níže uvedená práva:

  • právo na to být informován o zpracování osobních údajů [3]
  • právo na přístup k osobním údajům[4],
  • právo na opravu, resp. doplnění[5],
  • právo na výmaz (právo být „zapomenut“) [6],
  • právo na omezení zpracování[7],
  • právo na přenositelnost údajů[8],
  • právo vznést námitku[9],
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování[10],
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů[11],
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu[12], kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pro úplnost uvádíme, že tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolat můžete svůj souhlas stejně jednoduše, jak jste nám jej udělili. Můžete nám poslat email na adresu infocz@eso.tv nebo písemně na adresu sídla naší společnosti.

 

Uplatnění Vašich práv dle GDPR

Jak uplatit své právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, uvádíme výše. Pokud byste hodlali uplatnit jakákoliv jiná práva, která máte dle GDPR, je třeba, abyste nám Váš požadavek předložili písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Poslední aktualizace tohoto materiálu: 06.09.2018.

[1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

[2] General Data Protection Regulation

[3] dle článků 13 a 14 GDPR

[4] dle článku 15 GDPR

[5] dle článku 16 GDPR

[6] dle článku 17 GDPR

[7] dle článku 18 GDPR

[8] dle článku 20 GDPR

[9] dle článku 21 GDPR

[10] dle článku 22 GDPR

[11] dle článku 7 GDPR

[12] dle článku 13, článku 14 a dále článku 15 GDPR